Poniedziałek 27 Maj 2024   Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan


MGOPS

Środowiskowe Ognisko TPD
Komunikat dotyczący zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie informuje, że w dniu 24 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
Do najważniejszych zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą:
1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dziecko chyba, że:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.
2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.
4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę
Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.
5. Nowe formularze wniosków
Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie od 01 sierpnia 2017 r.  rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do : zasiłku rodzinnego oraz dodatków i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2017/2018 do czasu realizacji zamówienia w drukarni można samodzielnie pobierać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Na wnioski złożone po 31 października 2017 r. świadczenia przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenia rodzinne – od 1 sierpnia 2017 r.
Na wnioski złożone do 30 września 2017 r. realizacja świadczeń rodzinnych przysługujących za listopad nastąpi do 30 listopada 2017 r.
Na wnioski złożone od 01 października do 30 listopada 2017 r. realizacja świadczeń rodzinnych za listopad nastąpi do 31 grudnia 2017 r.
Na wnioski złożone po 30 listopada 2017 r. świadczenia rodzinne przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku.
Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie lub pod numerem tel. 2701139 lub 2708023 oraz na stronie internetowej MGOPS Kleczew.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rodzina 500+
 
Urząd Pracy w Koninie
 
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 

  
Aktualności|Kontakt
  on line: 1 odwiedzin:
© Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. All Rights Reserved.